8 Jun 2021

Full-Time Administrative Officer A1 by Stellenbosch University

Stellenbosch University – Posted by JobdirectaSouthAfrica Staff Western Cape

Job Description

Duties/Pligte

 • Verantwoordelik vir navorsings-kapasiteitsbou aktiwiteite soos aangebied deur die Afdeling Navorsingsontwikkeling en -Steun, onder andere:
  • Advertering van aktiwiteite en koördinering van die aanlyn aansoek platvorm;
  • Keuring en registrasie van aansoekers;
  • Koördinering en voorbereiding van werkswinkel lokale en/of webinaars en materiaal vir kapasiteitsbou geleenthede;
  • Reël van spyseniering en toesien na spyseniering tydens geleenthede;
  • Skakeling met sprekers, navorsers, nadoktorale genote, nagraadse studente en ondersteuningskantore met betrekking tot kapasiteitsbou aktiwiteite;
  • Byhou van webtuiste en opnames met betrekking tot kapasiteitsbou aktiwiteite;
  • Byhou van statistieke met betrekking tot kapasiteitsbou aktiwiteite.

 • Verantwoordelik vir navorsingsbefondsing, voor sowel as na die toekenning daarvan, onder andere:
  • Advisering van navorsers, nadoktorale genote en nagraadse studente met betrekking tot geskikte befondsingsgeleenthede;
  • Vaslegging en prosessering van befondsingsaansoeke en uitreik van befondsings uitkomsbriewe;
  • Voorbereiding van befondsingsdokumentasie vir evalueringskomitee beoordeling, of vir die Hoof: Navorsingskapasiteitsontwikkeling & Befondsing;
  • Opdatering van befondsingstatus en oplaai van dokumentasie op die navorsingsinligting bestuurstelsel;
  • Skakeling met hoofde, navorsers, nadoktorale genote en nagraadse studente met betrekking tot navrae en befondsingsaansoek dokumentasie;
  • Skakeling met ondersteuningskantore, bv. Finansies, Menslike Hulpbronne, Navorsingsetiek Kantore, Nagraadse Kantoor, Afdeling Navorsingsontwikkeling;
  • Byhou van webtuiste met betrekking tot befondsingsgeleenthede;
  • Byhou van statistieke met betrekking tot befondsingsaansoeke en -toekennings.

 • Responsible for research capacity building activities hosted by the Research Development and Support Division, including:
  • Advertising of events and coordinating the online application platform;
  • Screening and registration of applicants;
  • Coordinating, preparing workshop venues and/or webinars and material for capacity development events;
  • Arranging for and seeing to catering during events;
  • Liaising with speakers, researchers, postdoctoral fellows, postgraduate students and support offices regarding capacity development activities;
  • Upkeep of website and recordings related to capacity development activities;
  • Upkeep of statistics related to capacity development activities.
 • JOB ALERTS: Click Here to Join Our Jobs in South Africa Telegram Group

  Responsible for research funding, pre- and post-award, including:

  • Advising researchers, postdoctoral fellows and postgraduate students on suitable funding opportunities;
  • Capturing and processing funding applications and issuing outcome letters;
  • Preparing funding documentation for review committee evaluation, or for Head: Research Capacity Development & Funding;
  • Updating funding status and uploading documents onto the research information management system;
  • Liaising with heads, researchers, postdoctoral fellows and postgraduate students regarding enquiries and funding application documentation;
  • Liaising with support offices, e.g. Finances, Human Resources, Research Ethics Offices, Postgraduate Office, Division for Research Development;
  • Upkeep of website related to funding opportunities;
  • Upkeep of statistics related to funding applications and awards.

Job Requirements/Pos Vereistes

 • Graad 12 sertifikaat;
 • Toepaslike naskoolse kwalifikasie(s) en minstens drie jaar administratiewe ervaring;
 • Bedrewenheid in die MS Office-pakket;
 • Uitstekende mondelinge en skriftelike kommunikasievaardighede in sowel Engels as Afrikaans;
 • Uitstekende interpersoonlike vaardighede met `n sterk ingesteldheid op doeltreffende kliëntediens;
 • Uitstekende organisatoriese en tydsbestuur vaardighede;
 • Noukeurige en akkurate werksvermoë;
 • Die vermoë om goed binne spanverband en onafhanklik te kan funksioneer;
 • Die vermoë om effektief onder druk te funksioneer asook om take te kan organiseer en prioritiseer.
 • Grade 12 certificate;
 • Relevant post-school qualification(s) and at least three years’ administrative experience;
 • Proficiency in the MS Office suite;
 • Excellent verbal and written communication skills in both English and Afrikaans;
 • Excellent interpersonal skills with a strong commitment to efficient customer service;
 • Excellent organisational and time management skills;
 • Meticulous and accurate work ability;
 • The ability to work well within a team as well as independently;
 • The ability to work effectively under pressure, as well as to organise and prioritise tasks.

Recommendation/Aanbeveling

 • B-graad kwalifikasie;
 • Ervaring in administratiewe ondersteuning in `n hoër onderwys-omgewing;
 • Ervaring met die reël van werkswinkels, webinaars, opleidingsessies, of kongresse;
 • Ervaring in navorsingsbefondsings-administrasie.
 • B-degree qualification;
 • Experience in administrative support in a higher education environment;
 • Experience in organising workshops, webinars, training events, or conferences;
 • Experience in research funding administration. Closing Date:

  HOW TO APPLY

  Click Here to Submit your CV and Application on Company Website

Share this Job:

Job Categories: Administrative/Secretarial Jobs in South Africa. Job Types: Full-Time. Job Tags: Stellenbosch University job vacancies in SA.

Endless.

15 total views, 1 today

Apply for this Job