22 Jul 2021

Full-Time Technical Assistant by Stellenbosch University

Stellenbosch University – Posted by JobdirectaSA Staff Stellenbosch, Western Cape

Job Description

Duties/Pligte

 • Vaslegging van toepaslike studiegerigte data;
 • Gehalteversekering van data;
 • Verseker dat etiese vereistes nagekom word;
 • Vaslegging van alle pasiënte inligting in die Infeksiesiekte Kliniek MIV databasis en ander stelsels;
 • Data kwaliteit beheer en data skoonmaak;
 • Behartig data navrae;
 • Maandelikse rapportering na Provinsiale HAST bestuur;
 • Data kantoor bestuur;
 • Bywoon van noodsakelike databestuuropleiding;
 • Hulpverlening aan die databestuurder met die skep van kliniese databasisse.
 • Capturing relevant study orientated data;
 • Quality assurance of data;
 • Ensuring that ethical requirements are fulfilled;
 • Recording all patient data collected in the ID clinic onto the Access HIV database and other systems;
 • Data quality control and data cleaning;
 • Attending to data queries;
 • Monthly reporting to Provincial HAST management;
 • Data office management;
 • Attending required data management training updates;
 • Assisting the Data Manager in the creation of clinical databases.

Job Requirements/Pos Vereistes

 • Minstens `n matriek sertifikaat;
 • Kennis van die beginsels vir die verwerking van rekenaardata;
 • Ervaring in die vaslegging van data in `n gesondheids-omgewing;
 • Rekenaar ervaring in verskillende Microsoft-pakkette (insluitend Microsoft Access en Excel);
 • Akkurate en vinnige tikwerk;
 • Uitstekende administratiewe en tydsbestuursvaardighede;
 • Spreekvaardigheid in minstens twee van die drie amptelike tale van die Wes-Kaap (insluitend Engels);
 • Uitstekende interpersoonlike vaardighede;
 • Uitstekende organisatoriese vaardighede;
 • Uitstekende skriftelike en mondelinge kommunikasie vaardighede;
 • Die vermoë om onder druk te kan werk;
 • Die vermoë om in spanverband te werk.
 • A matric certificate at least;
 • Knowledge of computer data processing principles;
 • Experience of data capturing in a health environment;
 • Computer experience in various Microsoft packages (including Microsoft Access and Excel);
 • Accurate and expeditious typing skills;
 • Excellent administrative and time management skills;
 • Be conversant in at least two of the three official languages of the Western Cape (including English);
 • Good interpersonal skills;
 • Good organisational skills;
 • Excellent written and verbal communication skills;
 • The ability to work under pressure;
 • The ability to work in a team.

Recommendation/Aanbeveling

 • Toepaslike ervaring met Tier.net en eKapa;
 • REDCap-kennis sal voordelig wees.
 • Working knowledge of Tier.net and eKapa;
 • REDCap knowledge will be advantageous.

Closing Date:28th July, 2021

HOW TO APPLY

Click Here to Submit your CV and Application on Company Website

 

Share this Job:

Job Categories: Cleaning jobs. Job Types: Full-Time. Job Tags: Stellenbosch University careers in SA, Stellenbosch University jobs in SA, Stellenbosch University recruitments in SA 2021, and Stellenbosch University vacancies in SA. Prominent words: ability to work, knowledge, management, microsoft, and skills.

Endless.

5 total views, 1 today

Apply for this Job